วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

.

แนะนำโรงเรียนแนะนำตนเอง


                        ชื่อ นางพัฒนา เหล็งจุ๊ย ชื่อเล่น พรรณ 

        ที่อยู่  โรงเรียนวัดโบสถ์  ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

        วุฒิการศึกษา
                 ปริญญาตรี    วิชาเอกภาษาไทย วิชาโท สื่อสารมวลชน
                 ปริญญาโท    สาขาหลักสูตรและการสอน

        คติประจำใจ   ทำวันนี้ให้ดีที่สุด