วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2553

การใช้งาน โปรแกรม SPSS (กิจกรรมที่ 3)

           
ขั้นตอนการเข้าสู่โปรแกรม
คลิก Start    >   All Programs   >   SPSS for Windows   >   SPSS 11.5 for Windows
หรือ Double Click ไอคอนบนหน้าจอ Windows  ถ้าปรากฏหน้าจอ What would you like to do? ให้คลิกสี่เหลี่ยมด้านล่างซ้ายให้มีเครื่องหมายถูก แล้วคลิกปุ่ม OK คลิกปุ่ม Cancel
ขั้นตอนการใช้งาน
1. เปิด SPSS Data Editor  File   >   New   >  Data
2. กำหนดค่าใน Variable View  ดังนี้
ช่อง name   พิมพ์  เพศ,a1,a2,......,d3
ช่อง
width  ระบุตัวเลขความกว้างที่ต้องการ
ช่อง
decimals เลือกจุดทศนิยมที่ต้องการ (0,1,2)
ช่อง
value   ใส่ค่า แถวเพศ 1ชาย  2หญิง  ส่วนแถว a1,a2....,d3  ใส่ 1 = น้อยที่สุด, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = มาก, 5 = มากที่สุด
3. การป้อนข้อมูลใน Data View  โดยพิมพ์ข้อมูลใส่ใน data view ตามลำดับข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมด
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
                $ transform-compute  variable  -  พิมพ์หัวข้อ taใน target variable
               
$เลือก sum.ในfunction คลิก function แล้วพิมพ์ sum [a1,a2,a3,a4]/4 คลิก ok
               
$transform-compute  variable  -  พิมพ์หัวข้อ tbใน target variable
               
$เลือก sum.ใน function คลิก function แล้วพิมพ์ sum [b1,b2,b3,b4]/4 คลิก ok
               
$transform-compute  variable  -  พิมพ์หัวข้อ tcใน target variable
               
$ เลือก sum.ใน function คลิก function แล้วพิมพ์ sum [c1,c2,c3,c4]/4 คลิก ok
               
$transform-compute variable   -พิมพ์หัวข้อ tdใน target variable
               
$เลือก sum.ในfunction คลิก function แล้วพิมพ์ sum [d1,d2,d3]/3 คลิก ok
               
$ คลิก analyze-descriptive statistic - frequencies คลิกเลือกหัวข้อเพศa1,a2,...d3 แล้วคลิก ok แสดงประมวลผล
4. บันทึกข้อมูล File -> Save
หมายเหตุ  
$   เพศ  ตำแหน่ง  เงินเดือน  วิเคราะห์ผลโดยใช้ค่าร้อยละ
$   ความคิดเห็น ความพึงพอใจ  วิเคราะห์ผลโดยใช้ค่าเฉลี่ย