วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 6 ความรู้ที่ได้จากการทำบล็อก

จากการที่ดิฉันได้เรียนรู้วิธีการสร้างและใช้งานบล็อก โดยมีการส่งงานผ่านทางบล็อกนั้น ดิฉันคิดว่ามีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหาร เพราะเราสามารถที่จะบันทึกเรื่องราว ข้อมูล ข่าวสาร สิ่งดีๆต่างๆ ที่เราต้องการเผยแพร่ ถ่ายทอด  ให้ผู้อื่นรับทราบลงในบล็อกได้อย่างหลากหลาย เป็นช่องทางให้ครูและนักเรียนได้พัฒนาตนเอง ทั้งในด้านความรู้ ด้านทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียน  ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการบริหารจัดการ ให้มีความน่าสนใจ ทันสมัย  มีความรวดเร็ว มีความคล่องตัวมากขึ้น ส่งผลให้การเรียน การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ข้อดี ของการทำบล็อก
     1. สร้างง่ายไม่เสียเงิน คนที่มีทักษะ มีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์น้อยก็สามารถทำได้
     2. ใช้งานได้สะดวก  มีความหลากหลาย  นำเสนอได้ทั้งรูปภาพและตัวหนังสือ 
     3. เป็นสื่อที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกของผู้เขียนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เพื่อเสนอให้ผู้คนสาธารณะได้รับรู้
     4.เป็นเครื่องมือช่วยในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวขององค์กร
     5.เป็นแหล่งความรู้ใหม่ๆ ที่หลากหลาย สามารถค้นหาได้ง่าย ตรงประเด็น
     6.ผู้ที่สร้างบล็อกสามารถปรับแต่งบล็อกให้เป็นรูปแบบที่ตนต้องการได้โดยไม่ต้องมีความรู้ในเรื่องภาษาคำสั่งของโปรแกรมมากมาย ข้อเสียของการทำบล็อก
     1.เจ้าของบล็อกมีอิสระในการนำเสนอบทความ โดยไม่ต้องมีการตรวจสอบจากใครก่อน อาจโพสต์เรื่องที่ไม่เหมาะสมได้ ซึ่งเจ้าของบล็อก ต้องมีกติกาให้ตัวเอง หรือใช้จริยธรรมของแต่บุคคล ความมีเหตุมีผล ความระมัดระวัง รอบคอบในการโพสต์ข้อความต่างๆ
    2. เนื้อหาที่อยู่ในบล็อก หากไม่ใช่ผลงานวิจัย หรือ วิทยานิพนธ์ ที่ทำตามหลักวิชาการ หรือ ตัวบทกฎหมาย ก็อาจมีความน่าเชื่อถือน้อย หากเกิดความผิดพลาดใดๆ ผู้ที่นำข้อมูลไปใช้อ้างอิง อาจประสบปัญหาได้
     3. เปิดโอกาสให้พวกที่ไม่หวังดี เข้ามาเปิดบล็อก ก่อกวน หรือผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่างกัน มาอยู่ร่วมในชุมชนเดียวกัน เพิ่มโอกาสให้มีการแสดงออกถึงการขัดแย้งอย่างไม่มีเหตุผล สร้างความไม่สามัคคี ทะเลาะกันได้
          หลังจากที่ดิฉันได้รับการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องวิธีการสร้างและใช้งานบล็อกจากท่านอาจารย์แล้ว ทำให้ดิฉันมีความมั่นใจในตนเองมากยิ่งขึ้นในเรื่องการใช้เทคโนโลยี เนื่องจากดิฉันมีความรู้และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์น้อยมาก ใช้งานได้แต่โปรแกรมพื้นฐานง่ายๆ พอสามารถสร้างบล็อกได้ด้วยตนเองทำให้เกิดความภาคภูมิใจ และมั่นใจว่าเราก็สามารถทำได้ถึงแม้นว่าจะไม่ค่อยสวย ไม่มีการใช้เทคนิคขั้นสูงแต่ก็ทำให้ดิฉันมีความสุขมากกับการได้ฝึกทำบล็อก เมื่อนำไปฝึกฝนต่อยอดก็ทำให้มีความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์มากขึ้น ในอนาคตถ้าหากโรงเรียนดิฉันมีคอมพิวเตอร์เพียงพอสำหรับการจัดการเรียนการสอนดิฉันจะนำบล็อกไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียน สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการพัฒนาตนเองในด้านทักษะการใช้คอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้น  นอกจากนั้นดิฉันจะพัฒนาวิชาชีพของตนเองโดยการใช้บล็อกเผยแพร่ผลงาน นวัตกรรม ข่าวสารด้านการศึกษา
ให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน และเมื่อดิฉันมีความรู้ความชำนาญมากขึ้นก็จะนำความรู้ที่มีไปถ่ายทอดให้เพื่อนครู ตลอดจนผู้ที่มีความสนใจให้สามารถสร้างและใช้งานบล็อกได้ในโอกาสต่อไป

1 ความคิดเห็น:

  1. ฝากประชาสัมพันธ์เว๊บรวมพลคนสอบผู้บริหาร
    http://tymufc.fix.gs/index.php

    และ

    http://tymufc.blogspot.com/

    ตอบลบ